1 .Allmänna villkor

1,1. Nuvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller i varje mellanhand mellan Roskilde Kloak Renovering ApS och kunden, såvida inte annat avtalats skriftligen. 1,2. Kunden är skyldig att förse Roskilde Kloak Renovering ApS med rimlig information på ett snabbt sätt som kan vara relevant för korrekt och effektiv utförande av den uppdragsuppgiften. 1,3. Om inte annat anges och anges skriftligt, betyder arbetsdagar alla arbetsdagar som inte är helgdagar. 1,4. Kunden är skyldig att erhålla olika tillstånd som vägtillstånd, containeruppsättning, byggtillstånd etc. Roskilde Kloak Renovering ApS hjälper dock gärna med att få olika tillstånd.

1.2. Kunden er forpligtet til i rimelig tid at give Roskilde Kloak Renovering ApS oplysninger, som måtte være relevante for korrekt og effektiv udførelse af bestilte opgave.

1.3. Hvis ikke andet er bestemt og fremgår på skrift, forstås ved arbejdsdage alle hverdage, der ikke er helligdage.

1.4. Kunden er forpligtet til at fremskaffe diverse tilladelser såsom vejtilladelser, containeropsætning, byggetilladelser m.m. Roskilde Kloak Renovering ApS hjælper dog gerne med at indhente diverse tilladelser.

2. Tilbud

2,1. Erbjudanden som lämnats av Roskilde Kloak Renovering ApS gäller i 30 dagar från dagen för erbjudandet, om inte annat anges. Alla erbjudanden är föremål för mellanliggande försäljning, om inte annat anges. 2,2. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvarar ensam för sina egna erbjudanden, vilket även gäller för erbjudanden som gjorts i samarbete med andra företag eller affärspartners.

2.2. Roskilde Kloak Renovering ApS hæfter alene for egne tilbud, hvilket også er gældende ved tilbud som afgives i samarbejde med andre virksomheder eller samarbejdspartnere.

3. Priser

3,1. Om inte annat avtalats i form av ett skriftligt erbjudande gäller Roskilde Kloak Renovering ApS: s prislistor alltid. Beställda eller krävda extraarbeten som inte nämns i ett accepterat erbjudande kommer att faktureras till tillämpligt listpris. 3,2. Priserna för transport beräknas från den bosatta avdelningen. Vid användning av underleverantörer beräknas priset från hans leveransort, till hans listpris och exkl. eventuella tillägg för broar, färjor och liknande med tillägg av administrativa tillägg. 3,3. Om det sker förändringar i de faktiska kostnaderna under avtalsperioden, till exempel till följd av rättsligt eller kollektivavtal, justeras ersättningen / priset i enlighet därmed. 3,4. Alla kostnader för att undersöka och lokalisera skador är på kundens bekostnad tills skadan godkänns som täcks av kundens försäkringsbolag, jfr villkoren för hemförsäkring. 3,5. Om kunden använder sig av tjänster utanför företagets normala öppettider såväl som helger och helgdagar läggs en extra samtalsavgift på. 3,6. Alla priser justeras en gång per år och är i danska kronor och exkl. MOMS. Kunden är skyldig, fram till leverans, att acceptera prisändringar till följd av dokumenterade ökade kostnader för Roskilde Kloak Renovering ApS till följd av tulländringar, skatter, avgifter etc. angående den avtalade leveransen. 3,7. Priset justeras om det sker en förändring av fabrikspriset på utrustningen mellan datumet för orderbekräftelsen och leveransen. 3,8. Handel i utländsk valuta betalas i denna valuta.

4. Betalningsvillkor

5,1. Leverans sker från Roskilde Kloak Renovering ApS adress, vare sig Roskilde Kloak Renovering ApS av egna personer eller av tredje parter i enlighet med ett separat avtal med kunden ger det sålda till kunden. För leverans till byggplatsen där risken för byggnadsmaterial övergår till byggmästaren. 5,2. Leveranstiden fastställs av Roskilde Kloak Renovering ApS i bästa uppskattning i enlighet med de villkor som finns vid tidpunkten för anbudet / kontraktet. Under ändrade förhållanden har Roskilde Kloak Renovering ApS rätt att skjuta upp leveransen, men måste utan onödigt dröjsmål meddela kunden om den ändrade leveranstiden. Leveranstider beror också på kundens efterlevnad av hans avtalsenliga skyldigheter. 5,3. Om förseningen i leveranstiden beror på att Roskilde Kloak Renovering ApS befinner sig i en situation som anges i cl. 14.2., Leveranstiden skjuts upp när hindret varar, båda parter måste dock ha rätt att säga upp avtalet utan ansvar när hindret har varat i mer än 6 månader. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den överenskomna leveranstiden.

5. Leverans

5,1. Leverans sker från Roskilde Kloak Renovering ApS adress, vare sig Roskilde Kloak Renovering ApS av egna personer eller av tredje parter i enlighet med ett separat avtal med kunden ger det sålda till kunden. För leverans till byggplatsen där risken för byggnadsmaterial övergår till byggmästaren. 5,2. Leveranstiden fastställs av Roskilde Kloak Renovering ApS i bästa uppskattning i enlighet med de villkor som finns vid tidpunkten för anbudet / kontraktet. Under ändrade förhållanden har Roskilde Kloak Renovering ApS rätt att skjuta upp leveransen, men måste utan onödigt dröjsmål meddela kunden om den ändrade leveranstiden. Leveranstider beror också på kundens efterlevnad av hans avtalsenliga skyldigheter. 5,3. Om förseningen i leveranstiden beror på att Roskilde Kloak Renovering ApS befinner sig i en situation som anges i cl. 14.2., Leveranstiden skjuts upp när hindret varar, båda parter måste dock ha rätt att säga upp avtalet utan ansvar när hindret har varat i mer än 6 månader. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den överenskomna leveranstiden.

6. Brister och klagomål

6.1. Hvis kunden ikke kan acceptere den indsendte faktura, skal kunden indgive en skriftlig klage til Roskilde Kloak Renovering ApS inden for betalingsfristen, som er 8 dage netto. Efterfølgende skal Roskilde Kloak Renovering ApS rapportere en faktura så hurtigt som muligt eller sende en kreditnota efterfulgt af den korrekte faktura.

6.2. En tvist berettiger ikke kunden helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom ingen modregning kan foretages uden en kreditnota modtaget fra Roskilde Kloak Renovering ApS. 6.3. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, hvilket kræver korrekt forretningsbrug. 6.4. Hvis kunden ønsker at påberåbe sig en mangel, skal kunden straks underrette Roskilde Kloak Renovering ApS om manglen umiddelbart efter manglen er eller bør opdages inden 8 dage efter, at tildelingen er afsluttet, med angivelse af manglen. Hvis kunden har opdaget eller skulle have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere hævde manglen. Mangler, der opstår som følge af overbelastning, usædvanlig brug eller almindelig slid, er ikke omfattet af Roskilde Kloak Renovering ApS’s ansvar. 6.5. Efter Roskilde Kloak Renovering ApS ‘valg, vil mangler i det solgte blive rettet, eller det solgte vil blive leveret. Hvis salget ikke fremstilles af Roskilde Kloak Renovering ApS, er Roskilde Kloak Renovering ApS alene ansvarlig over for kunden i det omfang Roskilde Kloak Renovering ApS leverandør er ansvarlig overfor Roskilde Kloak Renovering ApS. I sådanne tilfælde skal Roskilde Kloak Renovering ApS informere kunden herom senest indgåelsen af aftalen. 6,6. Finns sanering eller leverans i enlighet med par. 6,5. inte inom rimlig tid har köparen rätt att säga upp avtalet, kräva köpeskillingen eller kräva ersättning i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag och dessa försäljnings- och leveransvillkor. 6,7. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvar täcker endast brister som uppträder före utgången av den tidsfrist som Roskilde Kloak Renovering ApS har fastställt i det enskilda kontraktet från det datum materialet levererades (garantiperioden). Om materialet används mer intensivt än överenskommits eller kan övervägas förutsatt att avtalet ingås kommer denna period att reduceras proportionellt. 6,8. För delar som har bytts ut eller reparerats enligt punkt 6.5 påtar sig Roskilde Kloak Renovering ApS samma skyldigheter som gäller för originalmaterialet. För övriga delar av utrustningen får den period som avses i punkt 6.7 endast förlängas med den tidsperiod som utrustningen inte har, på grund av de brister som anges i punkt 6.4. 6,9. Ändring eller ingripande i försäljningen utan Roskilde Kloak Renovering ApS skriftliga medgivande undantar Roskilde Kloak Renovering ApS från någon skyldighet. 6,10. Begagnad utrustning och begagnade reservdelar säljs som besatt och kunden känner utan ansvar till Roskilde Kloak Renovering ApS för eventuella fel.

7. Förpackning

7,1. Förpackning sker på kundens bekostnad, såvida det inte uttryckligen anges att detta ingår i priset. 7,2. Förpackningen återlämnas endast med separat avtal. 7,3. Eventuella kostnader som uppkommer till följd av producentansvaret för förpackning (återtagandeskyldighet) betalas av köparen.

8. Roskilde Kloak Renovering ApS: Obligations

8,1. Roskilde Kloak Renovering ApS är skyldigt att tillhandahålla åtminstone de tjänster / uppgifter som beställts i enlighet med tillämpliga branschregler och skyldigheter. För skadetjänster, se Försäkrings- och pensionshandboken “Bekämpa följdskador efter brand” samt byggnadsuppgifter AB92. 8,2. Roskilde Kloak Renovering ApS måste alltid skydda kundens värden, inklusive lös egendom, åtkomstnycklar, kort etc. 8.3. Roskilde Kloak Renovering ApS kan använda arbetskraft och utrustning från en av deras avdelningar, vilket är mest lämpligt med avseende på. uppgiften som ska lösas.

9. Bibehållande

9,1. Roskilde Kloak Renovering ApS reserver, med de begränsningar som följer av obligatoriska lagbestämmelser, ägandet av det sålda tills hela köpeskillingen inkl. Moms plus uppkomna kostnader har betalats till Roskilde Kloak Renovering ApS eller till den som Roskilde Kloak Renovering ApS har bär för sin rätt, jfr. 17:e 9,2. Om föremålet har sålts för senare inkorporering eller införlivande med andra föremål, täcks inte försäljningen av ägarförbehållet när inkorporeringen eller sammanfogningen har ägt rum. 9,3. Vid konvertering eller bearbetning av det sålda upprätthålls ägarreservationen så att den innefattar den transformerade eller bearbetade föremålet i en utsträckning som motsvarar det värde det representerade vid försäljningen. 9,4. På Roskilde Kloak Renovering ApS begäran är kunden skyldig att försäkra varorna korrekt och lämna in en försäkringsdeklaration.

10. Uppsägning

10,1. Roskilde Kloak Renovering ApS kan säga upp alla avtal med en kund med 3 månaders varsel, såvida inte annat avtalats skriftligen. Tills Roskilde Kloak Renovering ApS: s skyldigheter har överförts, kan tjänsterna i detta avtal inte utföras av andra konkurrerande företag, såvida Roskilde Kloak Renovering ApS inte har uppfyllt sina skyldigheter.

11. Sekretess

11.1. Medarbejdere hos Roskilde Kloak Renovering ApS og kunden/kundens medarbejdere er både under og efter opgavens udførsel underkastet tavshedspligt med hensyn til kundens og Roskilde Kloak Renovering ApS arbejdsmetoder og produktion, samt andre fortrolige forhold som medarbejdere hos Roskilde Kloak Renovering ApS eller kunden/kundens medarbejdere måtte få kendskab til hos kunden eller Roskilde Kloak Renovering ApS.11,1. Anställda på Roskilde Kloak Renovering ApS och kundens / kundens anställda omfattas av konfidentialitet både under och efter uppdraget med avseende på kundens och Roskilde Kloak Renovering ApS arbetsmetoder och produktion, samt andra konfidentiella frågor som anställda i Roskilde Kloak Renovering ApS eller kundens / kundens anställda lära känna kunden eller Roskilde Kloak Renovering ApS.

12. Force majeure / tidsfrist förlängning

12,1. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvarar inte gentemot kunden för försenad eller ej uppfyllande av beställda tjänster / uppgifter till följd av force majeure. Force majeure existerar i följande situationer, bland annat: Direkta eller indirekta konsekvenser av en naturkatastrof, orkanstormar, krig, regeringens ingripande, import- eller exportbegränsningar, strejk och lockout (avtalsmässigt och kontraktsmässigt), brand, översvämning, försörjningsbrist, epidemi, hacking och datavirus. Om force majeure-situationen inte upphör inom rimlig tid har varje part rätt att säga upp avtalet med 30 dagars skriftligt varsel. I händelse av force majeure hos kunden eller Roskilde Kloak Renovering ApS, vilket förhindrar Roskilde Kloak Renovering ApS från att uppfylla avtalet, reduceras Roskilde Kloak Renovering ApS ersättning med den kostnadsminskning som de kan få. 12,2. Roskilde Kloak Renovering ApS har rätt att förlänga tidsfrister vid försening av arbetet, till följd av: Förändringar i arten och omfattningen av det arbete som krävs av kunden. Kundvillkor eller annan försening, som inte kan hänföras till Roskilde Kloak Renovering ApS. Utfällning, låg temperatur, stark vind eller andra väderförhållanden som förhindrar eller försenar arbetet. Roskilde Kloak Renovering ApS måste dock söka förseningen som undviks eller begränsas i sådana situationer som rimligen kan krävas.

13. Försäkring och ersättning

13,1. Roskilde Kloak Renovering ApS har tecknat företagsansvarsförsäkring på 10 miljoner danska kronor. DKK för att täcka eventuella skadestånd. Arbetsansvarsförsäkringen täcker skador orsakade av försumlighet i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lag. Roskilde Kloak Renovering ApS kan inte hållas ansvarig för driftsförluster, vinstförlust, förluster för tredje parter eller andra indirekta förluster. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvar kan inte överstiga Roskilde Kloak Renovering ApS kontraktspris för uppgiften i fråga. 13,2. Roskilde Kloak Renovering ApS har tecknat stöldförsäkring för utrustning. Kunden måste aktivt genomföra / initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra enkel stöld från Roskilde Kloak Renovering ApS och dess partners. Enkelt stöld från Roskilde Kloak Renovering ApS på kundens fastigheter eller hyresavtal, där tillräcklig säkerhet inte har ställts, ersätts av kunden eller hans försäkringsbolag med nytt värde. 13,3. Kunden kommer att dela ut önskat antal nycklar / åtkomstkort mot mottagandet. I händelse av förlust av överförda nycklar / åtkomstkort, kommer Roskilde Kloak Renovering ApS att ersätta kostnaden för att återge de förlorade nycklarna / åtkomstkorten, men ingen annan skada eller förlust som kunden lidit. Omkoppling / utbyte av låssystem ersätts inte. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvarar endast för skador på föremål och personer orsakade av försumlighet från Roskilde Kloak Renovering ApS. Rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster kompenseras inte. Krav på skadestånd måste meddelas skriftligen till Roskilde Kloak Renovering ApS, och senast 14 dagar efter det att skadan har konstaterats. Roskilde Kloak Renovering ApS är alltid skyldig att avhjälpa en defekt tjänst. Krav på brister eller förseningar måste omedelbart meddelas Roskilde Kloak Renovering ApS.

14. Ansvarsbegrænsning

14,1. Ett krav på ersättning mot Roskilde Kloak Renovering ApS får inte överstiga 75% av fakturabeloppet för den sålda artikeln. 14,2. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvarar inte för driftsförluster, råmaterialförlust, vinstförlust eller andra indirekta förluster på grund av förseningar eller brister i försäljningen. 14,3. Följande omständigheter ger upphov till ansvar för Roskilde Kloak Renovering ApS om de förhindrar uppfyllandet av avtalet eller gör uppfyllandet orimligt tyngre: Arbetskonflikt och andra omständigheter som parterna inte är herrar, såsom eld, krig, mobilisering eller oförutsedda militära kallelser av liknande omfattning, rekvisition, , valutarestriktioner, upplopp och störningar, brist på transportmedel, allmän knapphet på varor, restriktioner för makt och brist på eller försening av leveranser från underleverantörer på grund av någon av de omständigheter som nämns i denna punkt. Omständigheter, som nämnts, som inträffade före inlämnandet av erbjudandet / ingående av kontraktet, ger endast upphov till ansvar om deras inflytande på uppfyllandet av avtalet för närvarande inte kunde förutses. 14,4. Det åligger Roskilde Kloak Renovering ApS utan onödig skriftlig försening eller via e-post. att meddela kunden om omständigheter uppstår som nämns i avsnitt 14.3.

15. Returnerar

15,1. De sålda artiklarna returneras endast efter förut skriftligt avtal och i originalförpackning. 15,2. I de fall kunden har rätt att avbryta handeln, eller om den sålda återlämnas till säljaren i syfte att byta eller avhjälpa fel, måste den sålda skickas till Roskilde Kloak Renovering ApS i originalförpackning och på kundens bekostnad och risk. I den utsträckning som Roskilde Kloak Renovering ApS åläggs fraktkostnader etc. har Roskilde Kloak Renovering ApS rätt att kräva dessa återbetalningar av kunden och motverka dem i alla kunders krav mot Roskilde Kloak Renovering ApS.

16. Transport av rättigheter och skyldigheter

16,1. Roskilde Kloak Renovering ApS har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje parter.

17. Tvister

17,1. Eventuell oenighet mellan parterna i samband med leveransen ska vara slutgiltig och bindande för Roskilde Byret, som har kommit överens om platsen.

Scroll to Top
Roskilde Kloak Renovering
4.6
Baserat på 14 recensioner
powered by Google
Linda Jensen
Linda Jensen
16:29 11 Jun 20
God og hurtig oplevelse i forbindelse med konstatering af rotte indenfor. Rottespærre blev monteret hurtigt og... professionelt - Tak for hjælpen.läs mer
Tobias Thorup
Tobias Thorup
06:41 21 Apr 20
De kom med det samme, efter at jeg havde ringet. Deres fremgangsmåde virkede meget professionel, og de løste mit... problem med kloakken, som jeg siden ikke har haft problemer med. Alt i alt god oplevelse.läs mer
Kristian Lund
Kristian Lund
09:55 20 Apr 20
Super flinke mennesker, og virkeligt professionelt arbejde. De dukkede op på min adresse mindre end 24 timer efter jeg... havde kontaktet dem, og de fik løst mit kloakproblem ved første besøg. Kan helt klart anbefales!läs mer
Kristian Lund
Kristian Lund
06:23 16 Apr 20
Super flinke folk og yderst kompentent udført arbejde med rengøring af totalt tilstoppet kloak. Kan helt klart... anbefalesläs mer
Axel Brolund
Axel Brolund
15:06 02 Apr 20
Meget behagelige og nemme at kommunikere med. Vi talte med dem om eftermiddagen med et akut problem... de stod ude hos... næste morgen og udførte et flot stykke arbejde. Vi hyrer dem helt sikkert igen næste gang!läs mer
Bjarke Dupont
Bjarke Dupont
13:32 16 May 19
Hurtigt besigtigelse og udbedring af ulovlig kloak - kom samme dag, gav tilbud og lavede det to dage efter. Rimelig... pris og ingen ekstra omkostninger. Tak for god service - og venlig betjening også fra hende på kontoret.läs mer
Lars Jensen
Lars Jensen
15:38 22 May 18
1000 tak for stor hjælp og fantastisk kloakarbejde i forbindelse med renovering af vores kloaksystem. Vi har også... fået installeret rottespærre, som helt klart kan anbefales. I vores tilfælde dækker vores forsikringsselskab tilmed halvdelen af udgiften. Særlig tak til administrationen og til gutterne, der har udført det praktiske arbejde med spuling, strømpeforing, rottespærre m.m. Effektivitet og arbejde til tiden. Roskilde Kloak Renovering kan 100% anbefales.läs mer
Majken Zoëga Ramsøy
Majken Zoëga Ramsøy
10:40 11 May 18
Vi har fået top service fra dette firma. Chefen Henrik er yderst venlig og vil det bedste for sine kunder. I har her... en fast kunde fremover, selvom jeg ikke håber at skulle have lavet mere kloak:)läs mer
Mette Pedersen
Mette Pedersen
18:08 26 Nov 17
Vi brugte Roskilde Kloak Renovering i forbindelse med en større renovering af vores samlebrønd, opsamlingsbrønde og... kloakrør. De udførte rigtig fint stykke arbejde! De arbejdede virkelig igennem for at blive færdige til aftalt tid. Dog er de efterfølgende UMULIGE at få fat i! Derfor ikke 5 stjerner :(läs mer
Erik Melgaard Pedersen
Erik Melgaard Pedersen
08:51 21 Aug 17
Da jeg stod med et stort problem med vores kloak, trådte Roskilde Kloakrenovering til med hurtig og professionel... assistance. Deres service var helt fantastisk, og Henrik gik først da problemet var løst. Desværre kan men ikke give 6 stjerner, men de fortjener en ekstra.läs mer
Nästa recensioner