1. Generelle betingelser

1.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, så gælder salgs- og leveringsbetingelser for ethvert mellemværende mellem Roskilde Kloak Renovering ApS og kunden.

1.2 Kunden er obligeret til at give Roskilde Kloak Renovering ApS informationer, som kan være relateret til korrekt og effektiv udførelse af de bestilte opgaver.

1.3 Medmindre andet er aftalt og angivet på skrift, så henviser arbejdsdage til alle hverdage, som ikke er helligdage.

1.4 Det er kundens ansvar og pligt at få indhentet de forskellige tilladelser, som der er brug for. Dette kan f.eks. være vej- eller byggetilladelser m.m. Roskilde Kloak Renovering ApS vil dog gerne hjælpe med at skaffe de forskellige tilladelser.

2. Tilbud

2.1 Medmindre andet er angivet, så er tilbud fra Roskilde Kloak Renovering ApS gyldig i 30 dage fra tilbudsdatoen. Alle tilbuddene er underligt mellemsalg med mindre andet er eksplicit forelagt.

2.2 Roskilde Kloak Renovering ApS er kun ansvarlig for sine egne tilbud. Dette gælder også for tilbud, som er skabt i samarbejde med andre virksomheder eller lignende.

Priser

3.1 Den aktuelle prisliste for Roskilde Kloak Renovering ApS gælder altid med mindre, at andet er specifikt skriftligt anført. Ordrer, der ikke er nævnt i det accepterede tilbud, såvel som ekstraarbejde, opkræves ud fra denne prisliste.

3.2 Transportpriser beregnes fra hjemmehørende afdeling. I tilfælde af at der bruges en underleverandør, beregnes prisen fra skaffested til den noterede pris, såvel som eksklusivt evt. gebyrer fra transport og lignende administrative tillæg.

3.3 Hvis omkostningerne i løbet af kontaktperioden ændres f.eks. pga. juridiske- eller overenskomstforhold, så skal løn/pris justeres i overensstemmelse med dette.

3.4 Omkostninger til efterforskning af skader skal alle dækkes af kunden indtil, at det bliver godkendt af kundens forsikringsselskab (se evt. betingelser for husforsikring).

3.5 Hvis kunden bruger tjenesten uden for virksomhedens normale åbningstider, såvel som i weekender og helligdage, så vil der blive tilføjet yderligere et udkaldsgebyr oveni i den aftalte pris.

3.6 Alle priser afpasses én gang om året. De er altid i danske kroner og er angivet uden moms. Sker der ændringer i prisen før levering pga. dokumenterede stigninger i omkostninger for Roskilde Kloak Renovering ApS, er kunden forpligtet til at acceptere disse prisændringer. Disse stigninger kan skyldes ændringer i skat, afgifter, told m.m. som netop påvirker den aftalte levering.

3.7 Hvis der sker en ændring i fabrikkens pris mellem ordrebekræftelsen og leveringsdatoen, så vil prisen blive reguleret herefter.

3.8 Bruges der fremmed valuta til transaktionen, så skal kunden betale i dette.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt inden bestillingen.

4.2 Roskilde Kloak Renovering ApS kan levere delvise fakturaer, hvis den anslåede løn overstiger 25.000 kr. og/eller hvis leveringsperioden overstiger 60 kalenderdage.

4.3 Hvis leveringen bliver forsinket på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden stadig forpligtet til at betale Roskilde Kloak Renovering ApS, præcis som hvis leveringen var sket til den aftalte tid. Der kan dog ske en undtagelse, hvis Roskilde Kloak Renovering ApS skriftligt har meddelt kunden andet.

4.4 Hvis kunden først betaler efter forfaldsdatoen, så har Roskilde Kloak Renovering ApS ret til at beregne morarenter baseret på den gældende morarentesats, som i øjeblikket er 2% p.m. for erhverv og almindelig morarenter (i øjeblikket 8,01%). Dertil er der tilføjet et påmindelsesgebyr til administrationsgebyret for den første og anden påmindelse. Den tredje påmindelse vil blive udstedt af inkassobureauet.

4.5 Hvis kunden forsømmer at betale til den aftalte tid, så kan eventuelle rabatter og bonusser ugyldiggøres.

4.6 Hvis kunden ikke betaler inden udløbet af betalingsfristen for den aktuelle opgave, så kan Roskilde Kloak Renovering ApS stoppe med at arbejde efter to til tre arbejdsdage efter en skriftlig varsel.

4.7 Kunden har ingen ret til at modregne modkrav, som Roskilde Kloak Renovering ApS ikke har bekræftet skriftligt. Kunden har ligeledes heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købsprisen pga. nogen form for modkrav.

5. Levering

5.1 Uanset om det er Roskilde Kloak Renovering ApS egne folk eller efter special aftale en tredjemand, som leverer til kunden, så sker levering altid fra Roskilde Kloak Renovering ApS adresse. Ved levering til byggepladsen overføres risikoen for byggematerialer til kunden.

5.2 Leveringstiden bestemmes af Roskilde Kloak Renovering ApS. Denne bliver sat ud fra det bedste skøn baseret på betingelserne ved afgivelse af tilbud/underskrivelse af aftalen. I tilfælde af ændrede betingelser har Roskilde Kloak Renovering ApS ret til at udskyde leveringen, men kunden skal underrettes om den ændrede leveringstid. Overholdelse af leveringstiden afhænger også af, at kontrakten overholdes af kunden.

5.3 Hvis leveringstiden er forsinket pga. Roskilde Kloak Renovering ApS, som beskrevet i punkt 14.2, så bliver leveringstiden forsinket med den mængde tid, som det tager at løse forhindringen. Hvis hindringen varer mere end 6 måneder, har begge parter ret til at hæve aftalen ansvarsfrit. Denne regel gælder uanset om årsagen til hindringen opstod før eller efter den aftalte leveringstid udløb.

6. Mangler og reklamationer

6.1 Hvis kunden ikke er i stand til at opretholde den sendte faktura, så skal kunden indsende en skriftlig klage til Roskilde Kloak Renovering ApS inden for betalingsfristen (8 dage netto). Derefter skal Roskilde Kloak Renovering ApS klarlægge fakturaen hurtigst muligt eller sende en kreditnota og dernæst en korrekt faktura.

6.2 Evt. tvister giver ikke kunden ret til at tilbageholde betaling, hverken helt eller delvist, ligesom de ikke kan modregnes uden at modtage et kreditbrev fra Roskilde Kloak Renovering ApS.

6.3 Efter levering skal kunden straks inspicere de solgte varer, da dette kræves af ordentlig forretningsbrug.

6.4 Hvis kunden ønsker at gøre krav på en mangel, skal denne sende en skriftlig meddelelse til Roskilde Kloak Renovering ApS inden for otte dage efter afslutningen af den aktuelle opgave eller umiddelbart efter, at manglen er blevet opdaget. I den skriftlige meddelelse skal manglen forklares. Hvis kunden har eller burde have opdaget manglen og ikke klager, som beskrevet her, vil kunden ikke kunne gøre krav på manglen fremover. Roskilde Kloak Renovering ApS ansvar dækker ikke mangler forårsaget af overlast, unormal brug eller normal slitage.

6.5 Roskilde Kloak Renovering ApS vælger, hvorvidt manglerne i de solgte varer vil blive rettet, eller hvorvidt de solgte varer vil blive leveret igen. Hvis de solgte varer ikke er produceret af Roskilde Kloak Renovering ApS, så er det Roskilde Kloak Renovering ApS, som er ansvarlig over for kunden. Dette ansvar er i samme omfang, som leverandøren er ansvarlig over for Roskilde Kloak Renovering ApS. I dette tilfælde skal Roskilde Kloak Renovering ApS informere kunden senest, når aftalen underskrives.

6.6 Hvis afhjælpende foranstaltninger eller levering i henhold til punkt 6.5 ikke sker inden for rimelig tid, så har køberne ifølge de generelle regler i dansk lovgivning og disses salgs- og leveringsbetingelser ret til at opsige aftalen, anmode om nedsættelse af købsprisen eller kræve erstatning.

6.7 Roskilde Kloak Renovering ApS ansvar dækker kun de mangler, som opdages inden den frist, som Roskilde Kloak Renovering ApS har angivet i den enkelte kontrakt beregnet fra leveringsdatoen for materialerne – dette kaldes også garantiperioden. Hvis materialet bliver brugt mere end aftalt, så afkortes denne tidsperiode proportionelt.

6.8 Dele, som er blevet udskiftet eller repareret i henhold til punkt 6.5, påtager Roskilde Kloak Renovering ApS sig de samme forpligtelser som for de originale materialer. For andre dele af udstyret forlænges tidsfristen, som nævnt i punkt 6.7, kun med den mængde tid, hvori udstyret ikke kan bruges pga. de mangler, der er nævnt i punkt 6.4.

6.9 Uden skriftligt samtykke fra Roskilde Kloak Renovering ApS vil ændring eller forstyrrelse af solgte produkter fritage Roskilde Kloak Renovering ApS for enhver forpligtelse.

6.10 Brugt udstyr og brugte dele sælges, som de er, og kunderne skal bemærke, at Roskilde Kloak Renovering ApS ikke er ansvarlig for evt. mangler

7. Emballage

7.1 Kunde skal selv betale for emballering, såfremt det ikke tydeligt fremgår, at emballageomkostningerne er en del af prisen.

7.2 Emballage returneres kun efter separat aftale.

7.3 Potentielle udgifter til emballering pga. producentansvar skal betales af køberen.

8. Roskilde Kloak Renovering ApS: Forpligtigelser

8.1 Roskilde Kloak Renovering ApS skal som minimum levere de bestilte tjenester/opgaver i overensstemmelse med de gældende regler i branchen. For skadeydelser henvises der til Forsikring og Pensions vejledning ”Bekæmpelse af følgeskade efter brand”, såvel som til byggeopgaver AB92.

8.2 Roskilde Kloak Renovering ApS skal altid beskytte kundens værdier; inkl. Løsøre, adgangsnøgler, kort osv.

8.3 Roskilde Kloak Renovering ApS kan bruge den af sine afdelinger med personale og udstyr, der er bedst egnet til løsningen af den specifikke opgave.

9. Ejendomsforbehold

9.1 Roskilde Kloak Renovering ApS bevarer ifølge obligatoriske juridiske regler ejerskabet af de solgte varer op til hele købsprisen (inklusivt alt), indtil kunden har betalt til Roskilde Kloak Renovering ApS, eller indtil Roskilde Kloak Renovering ApS har overført sin ret (se punkt 17).

9.2 Hvis varen sælges til senere kombination med andre genstande, så indregnes varen ikke af ejendoms-forbeholdet, når varen er installeret.

9.3 Ved konvertering eller ændring af de solgte varer skal ejerskabet bevares således, at det til en vis grad inkluderer de konverterede/ændrede varer svarende til værdien af de solgte varer.

9.4 I henhold til kravene i Roskilde Kloak Renovering ApS er kunden ansvarlig for korrekt forsikring af varen og afgivelse af en forsikringserklæring.

10. Opsigelse

10.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, så kan Roskilde Kloak Renovering ApS opsige alle aftaler med kunden inden for 3 måneder.

Førend Roskilde Kloak Renovering ApS forpligtelser er overdraget, kan andre konkurrerende virksomheder ikke overtage denne aftale, medmindre Roskilde Kloak Renovering ApS ikke lever op til deres forpligtelser.

11. Tavshedspligt

11.1 Både Roskilde Kloak Renovering ApS egne medarbejder, såvel som kunden og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt i relation til kundens og Roskilde Kloak Renovering ApS arbejdsmetoder og produktion. Dette gælder både under og efter udførslen af opgaven. Tavshedspligten indbefatter også andre fortrolige forhold som Roskilde Kloak Renovering ApS medarbejder, kunde og dennes medarbejdere måtte finde frem til under arbejdet.

12. Force majeure / tidsfristforlængelse

12.1 Når det kommer til forsinkelser eller manglende udførelse af bestilte opgaver pga. force majeure, så kan Roskilde Kloak Renovering ApS ikke holdes ansvarlig. Force majeure eksistere i følgende situationer;
– Naturkatastrofer såsom oversvømmelser og voldsomme storme
– Krige
– Regeringsintervention
– Import- og eksportrestriktioner
– Strejker og nedlukninger (både med og uden kontrakt)
– Brande
– Utilstrækkelig forsyning
– Epidemier
– Hacking og konsekvenser af computervirus

Hvis force majeure-situationen ikke ender inden for en overkommelig tidsramme, har parterne ret til at opsige aftalen efter 30 dages skriftlig varsel. Hvis kunden eller Roskilde Kloak Renovering ApS ikke er i stand til at udføre aftalen pga. force majeure, kan Roskilde Kloak Renovering ApS formindske kompensationen ved at reducere omkostningerne.

12.2 Roskilde Kloak Renovering ApS forbeholder sig retten til at forlænge arbejdsforsinkelsesperioden af følgende årsager:

– Ændringer i arten og omfanget af det arbejde, som kunden anmoder om.

– Forhold eller andre forsinkelser hos kunden, som ikke kan tilskrives Roskilde Kloak Renovering ApS.

– Nedbør, lave temperaturer, stærk blæst eller andet vejr som kan forhindre eller forsinke arbejdet.

Roskilde Kloak Renovering ApS skal dog forsøge at undgå eller begrænse forsinkelser, når det med rimelighed kan forventes.

13. Forsikring og erstatning

13.1 Roskilde Kloak Renovering ApS har en erhvervsforsikring på 10 millioner kroner til evt. erstatningssager.

I henhold til de generelle regler i dansk ret dækker erhvervsansvarsforsikring skader forårsaget af uagtsomhed. Roskilde Kloak Renovering ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tab af fortjeneste, tab af tredjepart eller andre former for tab. Det er ikke muligt, at Roskilde Kloak Renovering ApS ansvar overstiger kontraktbeløbet for opgaven.

13.2 Roskilde Kloak Renovering ApS har tyveriforsikring, som dækker materiel. Kunden skal aktivt implementere/træffe forebyggende foranstaltninger for at forhindre simpelt tyveri af Roskilde Kloak Renovering ApS og dets partneres materiel.

Kunden eller dennes forsikringsselskab skal give erstatning til Roskilde Kloak Renovering ApS, hvis der sker simpelt tyveri af Roskilde Kloak Renovering ApS materiel på kundens grund, hvis det skyldes mangel på tilstrækkelig sikkerhed.

13.3 Kunden skal overrække det krævede antal nøgler/adgangskort. I tilfælde af, at de overførte nøgler/adgangskort går tabt, vil Roskilde Kloak Renovering ApS kompensere for omkostningerne ved reproduktion af det de mistede ejendele, men har ikke ansvar for anden skade eller tab for kunden. Udskiftning eller anden tilpasning af låse erstattes ikke.

Roskilde Kloak Renovering ApS er kun ansvarlig for tab af ejendom og personale forårsaget af uagtsomhed begået af Roskilde Kloak Renovering ApS. Forretningstab, tab af fortjeneste eller andre former for indirekte tab kompenseres ikke.

Krav om erstatning skal rapporteres skriftligt til Roskilde Kloak Renovering ApS. Dette skal ske seneste 14 dage efter, at skaden er opdaget.

Roskilde Kloak Renovering ApS er altid forpligtet til at rette mangelfulde tjenester. Eventuelle krav om skade eller forsinkelse skal straks rapporteres til Roskilde Kloak Renovering ApS.

14. Ansvarsbegrænsning

14.1 Det er ikke muligt, at et erstatningskrav over for Roskilde Kloak Renovering ApS kan være højere end 75% af faktureringsværdien af de solgte varer.

14.2 Roskilde Kloak Renovering ApS er ikke ansvarlig for tab af drift, råvarer, fortjeneste eller andre indirekte tab, som måtte være forårsaget af forsinkelser eller mangler ved de solgte varer.

14.3 De nedennævnte situationer resulterer i ansvarsfrihed for Roskilde Kloak Renovering ApS, hvis de forhindrer opfyldelsen af aftalen eller gør arbejdet urimeligt svært: Arbejdsrelaterede konflikter, såvel som situationer som parterne ikke har kontrol over såsom valutarestriktioner, optøjer og uroligheder, utilstrækkelige transportmidler, generel mangel på varer, strømbegrænsninger, militærrelaterede opgaver, beslaglæggelse m.m. Dertil kommer mangler eller forsinkelser fra leveringer fra underleverandører, som ligeledes skyldes nogle af de ovennævnte situationer. Hvis en af disse situationer har fundet sted inden tilbuddets/aftalens indgåelse, så opnås der kun ansvarsfrihed, hvis deres indflydelse ikke kunne være forudset på daværende tidspunkt.

14.4 Det er Roskilde Kloak Renovering ApS ansvar uden ugrundet forsinkelse, at de skriftligt informerer kunden, såfremt nogle af omstændighederne nævnt i punkt 14.3 finder sted.

15. Returnering

15.1 Det er kun muligt at returnere solgte varer med forudgående skriftlig aftale og original emballage.

15.2 Hvis kunden har ret til at annullere transaktionen eller returnere de solgte varer til sælgeren med henblik på udveksling eller korrigering af mangler, skal de sende de solgte varer i originalemballagen til Roskilde Kloak Renovering ApS og for kundens egen bekostning og risiko. Hvis Roskilde Kloak Renovering ApS pålægges transportudgifter mv., har Roskilde Kloak Renovering ApS ret til at kræve, at kunden godtgør disse udgifter, hvilket kan modregnes i kundens mulige krav mod Roskilde Kloak Renovering ApS.

16. Transport af rettigheder og pligter

16.1 Roskilde Kloak Renovering ApS har ret til at overføre alle rettigheder og forpligtelser i aftalen til en tredjepart.

17. Tvistigheder

17.1 Enhver uenighed om levering mellem de to parter vil blive afsluttet og bindende af Roskilde Byret, som er det valgte værneting.

Scroll til toppen
Roskilde Kloak Renovering
4.6
Based on 14 reviews
powered by Google
Linda Jensen
Linda Jensen
16:29 11 Jun 20
God og hurtig oplevelse i forbindelse med konstatering af rotte indenfor. Rottespærre blev monteret hurtigt og... professionelt - Tak for hjælpen.læs mere
Tobias Thorup
Tobias Thorup
06:41 21 Apr 20
De kom med det samme, efter at jeg havde ringet. Deres fremgangsmåde virkede meget professionel, og de løste mit... problem med kloakken, som jeg siden ikke har haft problemer med. Alt i alt god oplevelse.læs mere
Kristian Lund
Kristian Lund
09:55 20 Apr 20
Super flinke mennesker, og virkeligt professionelt arbejde. De dukkede op på min adresse mindre end 24 timer efter jeg... havde kontaktet dem, og de fik løst mit kloakproblem ved første besøg. Kan helt klart anbefales!læs mere
Kristian Lund
Kristian Lund
06:23 16 Apr 20
Super flinke folk og yderst kompentent udført arbejde med rengøring af totalt tilstoppet kloak. Kan helt klart anbefales
Axel Brolund
Axel Brolund
15:06 02 Apr 20
Meget behagelige og nemme at kommunikere med. Vi talte med dem om eftermiddagen med et akut problem... de stod ude hos... næste morgen og udførte et flot stykke arbejde. Vi hyrer dem helt sikkert igen næste gang!læs mere
Bjarke Dupont
Bjarke Dupont
13:32 16 May 19
Hurtigt besigtigelse og udbedring af ulovlig kloak - kom samme dag, gav tilbud og lavede det to dage efter. Rimelig... pris og ingen ekstra omkostninger. Tak for god service - og venlig betjening også fra hende på kontoret.læs mere
Lars  Jensen
Lars Jensen
15:38 22 May 18
1000 tak for stor hjælp og fantastisk kloakarbejde i forbindelse med renovering af vores kloaksystem. Vi har også fået... installeret rottespærre, som helt klart kan anbefales. I vores tilfælde dækker vores forsikringsselskab tilmed halvdelen af udgiften. Særlig tak til administrationen og til gutterne, der har udført det praktiske arbejde med spuling, strømpeforing, rottespærre m.m. Effektivitet og arbejde til tiden. Roskilde Kloak Renovering kan 100% anbefales.læs mere
Majken Zoëga Ramsøy
Majken Zoëga Ramsøy
10:40 11 May 18
Vi har fået top service fra dette firma. Chefen Henrik er yderst venlig og vil det bedste for sine kunder. I har her en... fast kunde fremover, selvom jeg ikke håber at skulle have lavet mere kloak:)læs mere
Mette Pedersen
Mette Pedersen
18:08 26 Nov 17
Vi brugte Roskilde Kloak Renovering i forbindelse med en større renovering af vores samlebrønd, opsamlingsbrønde og... kloakrør. De udførte rigtig fint stykke arbejde! De arbejdede virkelig igennem for at blive færdige til aftalt tid. Dog er de efterfølgende UMULIGE at få fat i! Derfor ikke 5 stjerner :(læs mere
Erik Melgaard Pedersen
Erik Melgaard Pedersen
08:51 21 Aug 17
Da jeg stod med et stort problem med vores kloak, trådte Roskilde Kloakrenovering til med hurtig og professionel... assistance. Deres service var helt fantastisk, og Henrik gik først da problemet var løst. Desværre kan men ikke give 6 stjerner, men de fortjener en ekstra.læs mere
Næste anmeldelse